هنری وان رایک
حافظه آفریده‌ای هوس باز و مستبد است. هرگز نمی توانید بگویید که از کرانۀ دریای زندگی چه سنگریزه‌ای را بر می‌گیرد و در گنجینۀ خود نگاه می دارد، یا کدام گل ناشناخته‌ای را از مزرعه می‌چیند، و به عنوان رمز اندیشه‌هایی که در اعماق قرار گرفته‌اند و روزی اشک به چشم می‌آورند حفظ می‌کند. و با این همه در این شک ندارم که مهمترین چیزها آن‌ها هستند که بهتر به یاد می‌آیند.