محمدحسین طباطبایی
گروهى بدون آن كه به فن منطق مجهز باشند سراغ علوم عقلى آمده، نتوانسته اند حق را از باطل جدا كنند و پنداشته اند علوم، نسبى اند. چنين كسانى را بايد با آموزش قوانين منطق و علوم رياضى معالجه كرد.