میچ البوم
آنچه را می‌توانید انجام دهید و آنچه را نمی‌توانید بپذیرید، بپذیرید که گذشته هرچه بوده گذشته، گذشته را انکار نکنید، بیاموزید تا خود و دیگران را ببخشایید، هرگز خیال نکنید فرصتی از دست رفته است.