قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
تا زمانی که چشم تنها به حفظ امت دوخته شده باشد و رفتار غیر اخلاقی را دقیقا و صرفا در اموری جستجو کنند که موجودیت امت را به خطر می اندازد، اخلاق نوعدوستی دیگر وجود نخواهد داشت.
نظرات
250