قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
اینها ضعفا هستند که اراده به سوی قدرت خودشان را به این صورت مخفی می کنند که جهان دیگری بسازند؛ در حقیقت جهان افلاطونی همین است.
نظرات
250