قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آرتور شوپنهاور
کسی که دارای سمت استادی است در طویله غذا می خورد که بهترین مکان برای حیوانات نشخوارگر است. اما کسی که غذای خود را در دستان طبیعت می یابد در مراتع آسوده تر است.
نظرات
250