قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

میلان کوندرا
نوابغ حقیقی قلمرو کمدی، کسانی نیستند که ما را بیشتر می خندانند. بلکه کسانی هستند که «حوزه ی ناشناخته ی عنصر کمدی» را باز می نمایند.
نظرات
250