قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
آن کس که نداند خواست خویش را در چیزها چگونه بگمارد؛ دست کم معنایی بر آن خواهد افزود ... و از آن، این پندار زاده می شود که گاهی در آن خواست بنیاد باوری بوده است.
نظرات
250