قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
خودستایی مایل است که به وسیله ی شما اعتماد به خود را بیاموزد. او از نگاههای شما تغذیه می کند و در دستهای شما تعریف و تمجید نسبت به خود را می بلعد.
نظرات
250