قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

هنری وادزورث لانگ‌فلو
هدف مورد نظر یا روش ما نه شادی است و نه اندوه؛ کار کردن است و بس، بدان گونه که هر روز از روز گذشته گامی پیش تر باشیم.
نظرات
250