قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
به نظر من اولین موسیقیدان کسی است که فقط اندوه عمیق ترین خوشبختی را درک کند، نه اندوهی دیگر را. تاکنون چنین موسیقیدانی پیدا نشده است.
نظرات
250