قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

جان اشتاین بک
انسان به بودن در هر جایی عادت می کند و دیگر برایش سخت است که از آنجا برود. نحوه فکر کردنش هم بعد از مدتی عادت می شود و عوض کردنش سخت است.
نظرات
250