قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فرانسیس بیکن
بد گمانی در افکار انسان مانند خفاش در میان پرندگان است که همیشه در سپیده دم یا هنگام غروب که نور و ظلمت به هم آمیخته است بال فشانی می کند.
نظرات
250