قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آندره موروا
برای کار کردن کافی نیست که انسان پشت یک میز بنشیند، بلکه باید خود را در هنگام کار از همه ی اندیشه های گوناگون پاس داشته و در امان نگاه دارد.
نظرات
250