قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

ریچارد براتیگان
سرانجام، جایی دارد باران می بارد و برنامه ی گلها را تنظیم می کند و حلزونها را شاد نگه می دارد؛ تمام چیزی که ارزش اندیشیدن را دارد این است.
نظرات
250