قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

هنری وادزورث لانگ‌فلو
بگذار تا به پا خیزیم و کار کنیم، با دلی که آماده ی مقابله با هر گونه سرنوشتی است؛ پیوسته بکوشیم و پیوسته پایداری کنیم، کوشش و بردباری را بیاموزیم.
نظرات
250