قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

ناپلئون بناپارت
کسی را که دوستش داری، آزادش بگذار؛ اگر قسمت تو باشد بر می گردد، وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است.ازدواج همیشه آنگونه که می پندارید، نتیجه عشق نیست.
نظرات
250