قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
بیشتر کامیابی من ناشی از این باور است که می دانم توانایی انجام بسیاری از کارها را دارم، هرچند که آن کارها را پیش تر انجام نداده باشم.
نظرات
250