قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

هلن کلر
زندگی، تاریخ شمار روابط دوستانه است. دوستان، هر روز دنیا را از نو می سازند. بدون عشقِ دوستان، قلبها قدرت تپیدن برای زندگی را ندارند.
نظرات
250