قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
آموختن آنچه فیلسوف است، کار دشواری است، زیرا نمی توان آن را یاد داد. باید آن را از سر تجربه دانست یا باید به این ناآگاهی افتخار کرد.
نظرات
250