قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
ترسها، محرومیتها، فقر، نیمه شبهای جانکاه روح، ماجراها، مخاطره ها و اقدامهای نافرجام برای من و تو به همان اندازه ضروری هستند که نقیض آنها.
نظرات
250