قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
هنگامی که با آسودگی و باور، به دیگران اجازه می‌دهید به جای شما بیندیشند و تصمیم بگیرند، همواره ناگزیرید برای آن، بهایی بپردازید.
نظرات
250