قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
کمابیش هر چیزی را که در دنیا بخواهید، اگر از راه درست بروید و باور محکم و تصمیم بی چون و چرا داشته باشید، آن را به دست خواهید آورد.
نظرات
250