قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
چنانچه خواسته‌ها و اهداف خود را نشناسیم، کشتی بدون سکانی خواهیم بود که در اوج مثبت‌اندیشی، همواره مسیر خود را دگرگون می‌کنیم.
نظرات
250