قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

میگوئل سروانتس ساآودِرا
مهم نیست که چقدر منزوی هستید و چه میزان احساس تنهایی می کنید. اگر کار خود را براستی و خودآگاهانه انجام دهید، یاران ناشناخته می آیند و شما را فرا می خوانند.
نظرات
250