قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

جواهر لعل نهرو
هرچند مرد تفنگدار به اندازه ی یک مرد بی سلاح متمدن نباشد، نباید به او گفت که متمدن نیست زیرا در غیر این صورت با تفنگی او را از پا در خواهد آورد.
نظرات
250