قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
کمابیش هر چیزی که وجود دارد در معرض نابودی است؛ زندگی، خود چیزی جز ستیزه و جدال ارزشها و مبارزه برای نابودی اندیشه ها و آرمانها نیست.
نظرات
250