قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فرناندو پسوا
اگر انسان با خیالبافی زنده باشد نیرویش را صرف خیالبافی می کند و مقدم بر همه، این قدرت را دارد تا واقعیت موجود را به خود بشناساند.
نظرات
250