قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

جواهر لعل نهرو
تنها راه حقیقی برای درک داستان زمین این نیست که در این باره در کتابهای مردم دیگر، مطالبی بخوانیم بلکه بهتر این است که به خود کتاب طبیعت باز گردیم.
نظرات
250