قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
اگر فکر کنید که کار، یعنی زحمت و مشقت محض و وسیله ای برای تامین معاش خانواده، به احتمال زیاد، چیزی بیش از آن هم گیرتان نخواهد آمد.
نظرات
250