قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

جان اشتاین بک
نویسنده ای که به کمال انسان، باور پابرجا نداشته باشد، نه احساس بخشش و پایبندی به ادبیات دارد و نه هرگز عضو خانواده ی ادبیات است.
نظرات
250