قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فرناندو پسوا
اگر به اجبار از چیزی خشنود شوم آن چیز همیشه برایم رخ خواهد داد؛ چرا که برای من قناعت [ =بسنده کاری ] به معنای از دست دادن یک رویا است.
نظرات
250