قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

شری ماتاجی
مرحله کنونی اين است که بدانيد خودآگاهی به شما تجربيات را می‌دهد و بعد ايمان شما تثبيت می‌شود، نه ايمان کورکورانه، بلکه ايمانی روشن و نورانی شده.
نظرات
250