قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فلورانس اسکاول شین
چه بسیارند مردمانی که از خود به ستوه آمده اند و آرزو دارند دیگری باشند؛ چنین مردمانی از باور و اتکا به نفس بی بهره اند.
نظرات
250