قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

هنری وادزورث لانگ‌فلو
زندگی راستین است، زندگی بازی نیست؛ و گور، هدف نهایی آن نیست؛ درباره ی تن گفته اند، نه روان که: "تو خاکی و به خاک برمی گردی."
نظرات
250