قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

ویلیام شکسپیر
یقین است که رفتار حکیمانه با وضع جاهلانه همچون بیماری از یک شخص به شخص دیگر سرایت می کند؛ پس لازم است که مردمان مراقب انتخاب همنشینان خود باشند.
نظرات
250