قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
انگیزه ها و نیاتی که در پس عادت پنهان شده اند همیشه بعداً و به محض اینکه کسی شروع به مبارزه با آن و بررسی دلایل و اهداف آن نموده، به دورغ ابداع شده اند.
نظرات
250