قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
هر اندازه یک فرد یا اندیشه وی، کلی و مطلق عمل کند به همان اندازه توده ای که تحت تاثیر این اندیشه قرار می گیرد باید همگون تر و پایین تر باشد.
نظرات
250