قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

ناپلئون بناپارت
کسی به جز خودم مسئول سقوطم نیست؛ بزرگترین دشمنی که باعث به وجود آمدن سرنوشتی غم انگیز و اندوهبار برایم شده تنها خودم هستم.
نظرات
250