قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

ژان ژاک روسو
ای وجدان، تو عامل بزرگی وجود انسان و اخلاقی بودن کارهای او هستی و بدون تو چیزی در وجود خود احساس نمی کنم که مرا در جهانی برتر از حیوانات قرار دهد.
نظرات
250