قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آبراهام لینکلن
من مایلم امور دولت را به نحوی اداره کنم که اگر در پایان فرمانروایی خود همه دوستانم را از دست دادم، دست کم یکی از دوستانم باقی بماند و آن، وجدان و قلب من است.
نظرات
250