قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فرناندو پسوا
برای ما که همیشه از خویشتن خویش می گذریم چشم اندازی جز آنچه خودمان هستیم وجود ندارد، چرا که ما حتی صاحب [ =دارنده ی ] خودمان هم نیستیم. ما هیچ چیز نداریم، چرا که هیچ ایم.
نظرات
250