قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
در خواب، یا رؤیایی جالب ببین یا اصولاً رؤیا نبین؛ به همین ترتیب باید بیداری صحیح را بیاموزیم، یعنی باید تنها برای دلیلی جالب بیدار باشیم و بس.
نظرات
250