قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
یکی به دنبال قابله ای برای زایش اندیشه هایش است و دیگری به دنبال کسی که به او یاری رساند و به این ترتیب، گفتگویی خوب پدید می آید.
نظرات
250