قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آرتور شوپنهاور
کتابخانه می تواند بسیار بزرگ و در همان حال در هم ریخته و نامرتب باشد و در این صورت نسبت به کتابخانه ای کوچک و منظم کاربرد و بازده کمتری خواهد داشت.
نظرات
250