قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
عشق به آدمها هرچه بیشتر می شود، عاشقان بی پرواتر می شوند، تا آنجا که سرانجام دیگر شایسته ی عشق نیستند و به راستی کدورتی در میانه پدیدار می شود.
نظرات
250