قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آندره موروا
هر کاری که با عشق و محبت آغاز می گردد، لذت بخش و سرورآمیز است، اما عشقی که با کار آمیخته شود لذت اش بیشتر و مسرت و سرور آن افزونتر است.
نظرات
250