قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
قوانین فردی خود را به گونه ای سامان دهید که به شیوه ها و راههای بسیار انبوه و گوناگون، احساس عشق و محبت کنید و لذت بردن را برای خویش بسیار آسان سازید.
نظرات
250