قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

رالف والدو امرسون
من در طبیعت وحشی، احساس ارزشمند و آشنایی را درککرده ام که در خیابانها و دهکده ها هرگز بهآن دست نیافته ام. در دشت های آرام، بویژه در مرزهای افق دوردست، انسان شاهد دل انگیزترین و باشکوه ترین زیبایی هایی است که با سرشت او همگون است.
نظرات
250