قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
اگر بت ها را واژگون کرده باشی کاری نکرده ای، وقتی واقعاً شهامت خواهی داشت که خوی بت پرستی را در درون خویش از میان برداشته باشی.
نظرات
250